Thông báo về học bổng học kỳ I năm học 2013-2014

Ngày đăng: 27/06/2014 17:27:56

‚€ƒ‚Nhà trường hiện đang chi trả tiền học bổng cho học kỳ I năm học 2013-2014.

Các em xem danh sách sinh viên đạt học bổng, đối với khoá 52 sinh viên có tên tự viết đơn nhận tiền có xác nhận của trợ lý phụ trách lớp và lên phòng tài chính kế toán nhà trường nhận tiền; đối với sinh viên sau K52 lớp trưởng các lớp đại diện viết đơn nhận tiền tại phòng tài chính kế toán (có xác nhận trợ lý phụ trách lớp).