LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 06 NĂM 2017 (Từ ngày 06/02/2017 đến ngày 12/02/2017)

Ngày đăng: 07/02/2017 9:2:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 06 NĂM 2017
(Từ ngày 06/02/2017 đến ngày 12/02/2017)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 06/02/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 07/02/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 08/02/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 09/02/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 10/02/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy 11/02/2017

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật 12/02/2017