LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 01 NĂM 2017 (Từ ngày 02/01/2017 đến ngày 08/01/2017)

Ngày đăng: 04/01/2017 9:26:0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 01 NĂM 2017
(Từ ngày 02/01/2017 đến ngày 08/01/2017)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 02/01/2017

Nghỉ theo Thông báo số 1807/TB-ĐHKTQD ngày 21/12/2016

Thứ Ba 03/01/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 04/01/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 05/01/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 06/01/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy 07/01/2017

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật 08/01/2017

 

 

 

 

 

 

Thông báo