LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 50 NĂM 2016 (Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 18/12/2016)

Ngày đăng: 12/12/2016 8:27:2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 50 NĂM 2016
(Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 18/12/2016)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 12/12/2016

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 13/12/2016

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 14/12/2016

8h30

Chấm CĐ của SVCQ thực tập đợt T8/2016

Cô Ngân, cô Ngọc

 

P116N6b

 

Thứ Năm 15/12/2016

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 16/12/2016

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy 17/12/2016

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật 18/12/2016

 

 

 

 

 

 

Thông báo