Địa chỉ liên hệ

Ngày đăng: 24/06/2011 14:38:2

Địa chỉ: Nhà 6B, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Điện thoại: 844-36280280 (máy lẻ 5686) hoặc 844-38699922;

Fax: 84 4-38699922

Email: oanhtt@neu.edu.vn