Chức năng nhiệm vụ

Ngày đăng: 14/08/2017 14:26:44

Nhiệm vụ chính

Đào tạo đội ngũ cán bộ kinh tế và quản lý nguồn nhân lực ở các trình độ đại học và sau đại học; tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học trong và ngoài trường; tư vấn về tổ chức, quản lý, phát triển nguồn nhân lực, tiền công-tiền lương; việc làm cho các tổ chức…

 
CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Chuyên ngành Kinh tế nguồn nhân lực

Trưởng bộ môn:         PGS. TS. Vũ Hoàng Ngân
Phó Trưởng bộ môn: Th.S. Mai Quốc Bảo

Mục tiêu đào tạo

1. Trang bị kiến thức kinh tế nguồn nhân lực, phân tích lao động xã hội; quản lý  nguồn nhân lực ở tầm vĩ mô và vi mô.

2. Trang bị kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách tiền lương/tiền công, An sinh xã hội như: Bảo hiểm xã hội, Việc làm, Xóa đói giảm nghèo, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực....của địa phương, ngành và quốc gia.

3. Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành Lao động-TBXH, cho các địa phương, các đơn vị chuyên trách nguồn nhân lực thuộc các bộ, sở, ban/ngành; các viện nghiên cứu. 

Các môn học chuyên ngành

1. Kinh tế lao động/Kinh tế nguồn nhân lực

2. Kinh tế học lao động

3. Phân tích lao động xã hội

4. Quản lý nhân lực công

5. Tâm lý  Xã hội học lao động

6. Quản trị nhân lực

7. Tổ chức lao động khoa học

8. Chuyên đề Kinh tế nguồn nhân lực.

Chuyên ngành đào tạo các trình độ đại học (cử nhân), cao học (Thạc sỹ) và nghiên cứu sinh(Tiến sỹ). Chuyên ngành hiện nay đang thuộc ngành Kinh tế
Mã số chuyên ngành Kinh tế lao động:
Cao học: 60.31.11
NCS: 62.31.11.01

2. Chuyên ngành Quản Trị Nhân lực

Trưởng bộ môn:        TS.Phạm Thị Bích Ngọc
Phó Truởng bộ môn:TS.Vũ Thị Uyên

Mục tiêu đào tạo

1. Trang bị những kiến thức tổng hợp về quản lý nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức, hành vi tổ chức, tâm sinh lý và xã hội của người  lao động trong tổ chức, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, an toàn và bảo vệ sức khỏe cho người lao động, kiến thức tổ chức và định mức lao động khoa học trong tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của tổ chức và nâng cao sự hài lòng của người lao động.

2. Trang bị kỹ năng hoạch định chiến lược nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức.

3. Cung cấp các chuyên gia quản lý nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các tổ chức (tổng công ty; công ty; nhà máy; viện nghiên cứu; trường học; bệnh viện...).

Các môn học chuyên ngành

1. Quản trị nhân lực

2. Hành vi tổ chức

3. Tổ chức và Định mức lao động khoa học

4. Kinh tế lao động/Kinh tế nguồn nhân lực

5. Phân tích lao động xã hội

6. Tâm lý  Xã hội học lao động

7. Chuyên đề Kinh tế nguồn nhân lực.

Chuyên ngành đào tạo các trình độ đại học (cử nhân) và cao học (Thạc sỹ). Chuyên ngành hiện nay đang thuộc ngành Quản trị kinh doanh
 
Mã số chuyên ngành Quản trị nhân lực:
Cao học: 60.34.01